REGULAMIN

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://www.4pliszka.pl.

2.Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Sklep internetowy, działający pod https://www.4pliszka.pl, prowadzony jest przez 4pliszka Marlena Salamonowicz, (adres właściciela: ul.1 Maja 29, 16-420 Raczki) NIP: 5882158058, REGON 200868241, 4pliszka@gmail.com dalej zwanym „Sprzedającym”.

5.Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– pod numerem telefonu: + (48) 737 193 964.

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: 4pliszka@gmail.com

5 Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej zwanym „Klientem”.

6.Firma 4pliszka poprzez stronę www.4pliszka.pl prowadzi sprzedaż zaproszeń na różne okazję oraz produktów dekoracyjnych, a także etykiet samoprzylepnych na produkty pszczele itp Klient wypełnia i przesyła do nas formularz zamówienia, na podstawie, którego ustalane są wszelkie szczegóły. Formularz powinien być wypełniony starannie, aby uniknąć nieprawidłowości – firma nie ponosi odpowiedzialność za błędy wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza.

7.Przesyłając do nas formularz zamówienia Klient akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zamówienia oraz na otrzymywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

8. Przed złożeniem zamówienia Sprzedający informuje Kupującego o obowiązku zapoznania się z treścią regulaminu.

9.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

10.Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Nie realizujemy zamówień płatnych za pobraniem.

11.Aby złożyć zamówienie drogą internetową na stronie www.4pliszka.pl, istnieje możliwość skorzystania z możliwości zamówienia bez konieczności rejestracji. Wymagane jest podanie swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym w przypadku telefonów stacjonarnych) oraz adresu e-mail. Dane te konieczne są w celu zapewnienia przez 4pliszka.pl szybkiej, sprawnej i bezproblemowej realizacji zamówienia Klienta, oraz kontaktu z nim w razie potrzeb określonych przez ten Regulamin. Wszystkie pozostałe pola na formularzu rejestracji są opcjonalne i mogą zostać uzupełnione/zmienione/skasowane w dowolnej chwili.

12.Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub błędnie podane dane kontaktowe/teleadresowe mogą spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia bądź nawet jego uniemożliwienie.

13. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje email z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia.

14. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego Kupujący winien skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową pod adresem: 4pliszka@gmail.pl.

15.Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 14 dni roboczych, zostaną anulowane.

16. Sklep internetowy 4pliszka, zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, bądź zmiany ich cen bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

17.Nie ma możliwości obejrzenia poszczególnych produktów w rzeczywistości. Jedynie za pośrednictwem sklepu internetowego 4pliszka.pl

§2

Płatność i wysyłka

1. Ceny w sklepie Sprzedającego są cenami brutto (zawierają naliczony podatek VAT). Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

2. Koszty przesyłki naliczane są indywidualnie ze względu na różnorodność, wagę oraz delikatność towarów.

3. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Za dostarczenie towaru opłatę ponosi klient – ceny przesyłki podane są na stronie w zakładce „Etapy realizacji zamówienia”  lub są przesyłane w wycenia zamówienia. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki wynikające z niewywiązania się “usługodawcy” dostarczającego przesyłkę, lub w przypadku błędnych, niepełnych danych do wysyłki podanych przez klientów w formularzu zamówienia.

4. Zakupione przedmioty Sprzedający wysyła na adres znajdujący na zamówieniu.

5 W razie stwierdzenia przez Kupującego, że przesyłka jest naruszona winien zażądać aby kurier ustalił niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

6. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, winien zażądać od kuriera ustalenia stanu przesyłki.

7. Kupujący winien zadbać o to, by protokół został sporządzony dokładnie i zgodnie ze stanem faktycznym (dokładny opis zabezpieczenia produktu oraz widocznych śladów uszkodzenia opakowania).

8. Powyższy protokół należy sporządzić w 2 egzemplarzach i przesłać 1 egzemplarz w ciągu 3 dni roboczych od jego spisania na adres serwisu (ustalić z kurierem adres oddziału firmy kurierskiej)

9. Nadto Kupujący dokona przelewu wierzytelności z tytułu przewozu na rzecz Sprzedającego celem dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń przeciwko kurierowi z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

10. Zamówienia realizowane są w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie oraz akceptacji projektu.

§3

Reklamacja

1.Klient ma prawo złożyć reklamacje w terminie do 10 dni, od momentu otrzymania zamówienia – decyduje data potwierdzenia odbioru. . (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Reklamacje będą rozpatrywane jedynie w przypadku niezgodności towaru z treścią zamówienia lub stwierdzenia wad fabrycznych w otrzymanym towarze. Nieznaczne różnice w nasyceniu barw mogą wynikać z parametrów monitora klienta i nie podlegają reklamacji. Aby uniknąć zbędnych kosztów związanych z opłatą za przesyłkę, należy wcześniej kontaktować się z naszą firmą. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy.

2.Reklamacje rozpatrujemy w terminie do 7 dni roboczych.

3.Reklamacji nie podlegają:

1.         treść  (jeśli jest zgodna z zaakceptowanym projektem)

2.         wielkość czcionki (jeśli jest zgodna z zaakceptowanym projektem, wszelkie wątpliwości należy zgłaszać przed zaakceptowaniem projektu)

3.         odcień koloru nadruku, papierów ozdobnych

(wszelkie minimalne różnice mogą wynikać z ustawień monitora)

4.         gramatura papieru i rozmiar zaproszenia (które są podana przy każdej kolekcji)

5.         uszkodzenia podczas transportu (jeżeli paczka ma naruszone opakowanie, a Zamawiający nie spisał protokołu szkody w momencie odbierania przesyłki.

6.         zaproszenia i dodatki wykonane na specjalne zamówienie Klienta ( inny kolor nadruku niż w dostępnych opcjach, inny nadruk wzorka, wykorzystanie innego papieru, tasiemki itp.)

4.W przypadku uznania reklamacji koszty wysyłki, ponownego wydruku i wykonania pokrywa 4pliszka.pl.

5.Zwrot towaru nie jest możliwy ze względu na indywidualny charakter zamówienia.

6.Wydruk reklamowanych produktów wykonywany jest wg pierwotnie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu i nie ma możliwości zmian treści, papieru, koloru tasiemki itp.

§4

Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący konsumentem, na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od odebrania przesyłki.

2. Do przesyłki ze zwracanym przedmiotem Kupujący zobowiązany jest dołączyć pisemne potwierdzenie odstąpienia od umowy sprzedaży, dane adresowe wraz z numerem rachunku bankowego do zwrotu. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania.

§5

Postanowienia końcowe

1.Wszystkie produkty, publikowane na stronie są własnością ich prawnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie bez zgody właściciela zabronione.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 4pliszka a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 4pliszka a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 4pliszka.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności , cookis i RODO